Regulamin sklepu

 • 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy „Oxford Station Akademia Języków Obcych Edyta Pikulska”, dostępny pod adresem internetowym www.edytapikulska.pl, prowadzony jest przez Edytę Pikulską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Oxford Station Akademia Języków Obcych wpisaną do Centralnej Ewidencji I informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 776-156-02-71, REGON 340367326.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • 2

Definicja

 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności
 3. Hasło – ciąg literowo-cyfrowy lub innych znaków wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, które to są wykorzystywane w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 7. Konto klienta – indywidulany panel uruchomiony dla każdego Klienta przez Sprzedawcę po dokonaniu Rejestracji przez Klienta oraz po zawarciu umowy świadczenia usług.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów
 9. Materiały – dostępne w Sklepie treści i obiekty multimedialne, w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie są zamieszczane przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Materiały mogą zostać nieodpłatnie pobrane przez Klienta, który to następnie może z nich korzystać w zakresie użytkowania osobistego oraz w celach dydaktycznych lub naukowych.
 10. Produkt – dostępne w Sklepie treści i obiekty multimedialne będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu
 13. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://edytapikulska.pl .
 14. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Oxford Station Akademia Języków Obcych Edyta Pikulska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 776-156-02-71, REGON
 15. Strona internetowa sklepu – strona internetowa pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep działający w domenie: edytapikulska.pl
 16. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 

 • 3
  Kontakt ze Sklepem
 1. Adres e-mail Sprzedawcy: pikulska@gmail.com
 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 3. Klient może porozumieć się ze sprzedawcą za pomocą wiadomości na fanpage’u: https://www.facebook.com/edytapikulskateacher/
 4. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą w godzinach 18:00 – 21:00 od poniedziałku do piątku.
 • 4
  Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 • 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 3. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego domeny internetowej, nazwy, strony internetowej sklepu a także do logotypów, formularzy zamieszczonych na Stronie internetowej sklepu ( z wyłączeniem zdjęć i logotypów prezentowanych na Stronie internetowej sklepu, do których to prawa autorskie posiadają osoby trzecie) należą do sprzedawcy, a korzystanie z nich może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym, pisemnym uzgodnieniu ze Sprzedawcą warunków.
 • 6
  Zakładanie Konta w Sklepie
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych …………………………………………………………
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Należy wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny droga elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.
 5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 6. Należy zapoznać się z Regulaminem oraz zaakceptować jego treść oznaczając odpowiednie pole w formularzu podczas Rejestracji Konta;
 7. W trakcie Rejestracji Konta można wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 8. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 9. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczeniu drogą elektroniczną usług prowadzenia Konta klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. W tym momencie zawarta zostanie umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług prowadzenia Konta Klienta, klient natomiast ma możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 • 7

Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. stworzyć Konto klienta;
  2. zalogować się na swoje Konto Klienta);
  3. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
  4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
  6. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest to zaproszenie Klienta do składania ofert zawarcia Umowy.
  7. Zamówienie można składać za pośrednictwem strony internetowej w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  8. Klient nie może wprowadzić Treści cyfrowych do obrotu, modyfikować, dystrybuować, rozpowszechniać oraz udostępniać osobom trzecim w celach komercyjnych.
  9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy.
  10. 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany adres mailowy potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 • 8

Oferowane płatności oraz metody dostawy

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy Produktu:
 2. pobranie produktu ze Sklepu.
 3. uzyskanie dostępu do zakupionych treści na stronie sklepu
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 5. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 6. Płatności elektroniczne
 7. Płatność kartą płatniczą.
 8. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 9. Ceny podane na Stronie internetowej Sklepu stanowią cenę brutto. Koszty dostawy oraz inne koszty, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową, nie są wliczone w Cenę, będą natomiast podane przy wyborze sposobu dostawy i składania zamówienia.
 10. Płatność za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy należy dokonać w terminie do 3 dni roboczych.
 11. W sytuacji, gdy Klient nie wywiąże się z płatności, o której mowa w powyższym punkcie, w terminie, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin dokonania płatności i informuje o nim Klienta drogą elektroniczną. Informacja ta będzie również zawierała informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od umowy. W sytuacji gdy bezskutecznie upłynie drugi termin dokonania płatności, Sprzedawca prześle Klientowi drogą elektroniczną, na podany adres mailowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie atr,491 Kodeksu Cywilnego.
 12. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczać Klientowi Produkt, będący przedmiotem Umowy, bez wad.
 13. Zamówione Treści cyfrowe udostępnione są Klientowi do pobrania w Koncie Klienta.
 14. Na żądanie Klienta Sprzedawca zobowiązany jest wystawić fakturę obejmującą zakupiony Produkt/Produkty i wystać ja na podany w formularzu adres elektroniczny. Faktura wysłana zostanie w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. Sprzedawca poleca, aby do odczytu faktury wykorzystać program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać ze strony: http://www.adobe.com
 • 9
  Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu. Konsument musi wyraźnie określić inny sposób płatności. Nie może on się wiązać z dodatkowymi kosztami Klienta.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącego Konsumentem w odniesieniu do umowy o dostarczeniu Treści cyfrowych (Materiałów), które nie są zapisane na nośniku, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 • 10
  Rękojmia
 1. Sprzedawca zapewnia, że zakupiony Produkt pozbawiony jest wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca odpowiedzialny jest przed Klientem z wady fizyczne i prawne produktu.
 2. Jeżeli Produkt jest wadliwy, Klientowi przysługuje prawo:
 3. złożenia pisemnego oświadczenia o obniżenie ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Usunięcie wady nastąpi w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodnień dla Klienta.
 4. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwy lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca ponosi koszty naprawy lub wymiany.
 5. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub reklamacją Umowy, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca ma 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, aby ustosunkować się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy zgłoszonej przez klienta.
 • 11
  Usługi nieodpłatne
 1. Sprzedawca zapewnia niniejsze nieodpłatne świadczenia na rzecz Klienta:
 2. formularz kontaktowy;
 3. pobranie materiałów;
 4. prowadzenie Konta klienta;
 5. zamieszczanie opinii;
 6. Usługi wskazane w 11 ustęp 1. Powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, formy, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do usług w Sklepie, o czym poinformuje Klienta w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 8. Formularz kontaktowy umieszczony jest na Stronie Internetowej Sklepu i służy do wysyłania wiadomości do Sprzedawcy.
 9. Pobranie materiałów umożliwi Klientowi bezpłatne zapoznanie się oraz pobranie z Materiałów, które to są zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu. Z Materiałów można korzystać nieodpłatnie w zakresie własnego użytku osobistego oraz w celach dydaktycznych i naukowych.
 10. Materiały, które zostaną udostępnione Klientowi w ramach usługi Pobranie Materiałów, stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666), przeznaczone są do jego osobistego użytku. Klientowi zabrania się: wprowadzania Materiałów do obrotu, modyfikowania, dystrybuowania, rozpowszechniania, udostępniania osobom oraz podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Materiały zostają udostępnione Klientowi jako pomoc metodyczna do realizacji zajęć dydaktycznych. Klient może przechowywać oraz powielać udostępnione Materiały wyłącznie w zakresie własnego użytkowania oraz w celach dydaktycznych i naukowych z zachowaniem informacji o źródle ich pochodzenia.
 11. Usługa Prowadzenie Konta klienta dostępna jest po zarejestrowaniu się poprzez Formularz rejestracyjny na zasadach opisanych w Regulaminie. Udostępnia ona Klientowi panel w ramach Strony Internetowej Sklepu. Klient w tym miejscu może modyfikować dane, które zamieścił wcześniej w Formularzu Rejestracyjnym, śledzić stan realizacji zamówienia oraz historię zamówień.
 12. Klient, który zarejestrował się na Stronie Internetowej Sklepu, może zgłosić żądanie usunięcia Konta klienta poprzez poinformowanie Sprzedawcy. Konto zostanie usunięte w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania.
 13. Sprzedawca daje możliwość Klientowi zamieszczania opinii na Stronie Internetowej Sklepu. Opinia dotyczyć powinna subiektywnej oceny Produktu oraz Materiałów zamieszczonych w Sklepie.
 14. Usługa zamieszczania opinii może zostać w każdej chwili zablokowana.
 15. Sprzedawca może zablokować dostęp Klienta do jego Konta na Stronie Internetowej Sklepu oraz do Materiałów bezpłatnych w przypadku, gdy Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów – gdy Klient naruszy przepisów prawa lub postanowień tego Regulaminu. Zablokowanie dostępu nastąpi również, gdy zostaną naruszone zabezpieczenia Strony Internetowej Sklepu lub innych działań hakerskich. Sprzedawca poinformuje Klienta o zablokowaniu Konta klienta drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres wcześniej podany przez Klienta w Formularzu rejestracyjnym.
 • 12
  Zgłaszanie naruszenia praw
 1. W przypadku gdy Klient lub inny podmian uzna, że treści publikowane przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu naruszają ich prawa, dobra osobiste, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca, gdy zostanie poinformowany o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezbędne działania, aby usunąć ze Strony Internetowej treści, które są naruszeniem prawa.
 • 13
  Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 • 14
  Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/