Regulations

 • 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy „Oxford Station Akademia Języków Obcych Edyta Pikulska”, dostępny pod adresem internetowym www.edytapikulska.pl, prowadzony jest przez Edytę Pikulską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Oxford Station Akademia Języków Obcych wpisaną do Centralnej Ewidencji I informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 776-156-02-71, REGON 340367326.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

 • 2

Definicja

 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności
 3. Hasło – ciąg literowo-cyfrowy lub innych znaków wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, które to są wykorzystywane w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 7. Konto klienta – indywidulany panel uruchomiony dla każdego Klienta przez Sprzedawcę po dokonaniu Rejestracji przez Klienta oraz po zawarciu umowy świadczenia usług.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów
 9. Materiały – dostępne w Sklepie treści i obiekty multimedialne, w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie są zamieszczane przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Materiały mogą zostać nieodpłatnie pobrane przez Klienta, który to następnie może z nich korzystać w zakresie użytkowania osobistego oraz w celach dydaktycznych lub naukowych.
 10. Produkt – dostępne w Sklepie treści i obiekty multimedialne będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu
 13. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://edytapikulska.pl .
 14. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Oxford Station Akademia Języków Obcych Edyta Pikulska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 776-156-02-71, REGON 340367326
 15. Strona internetowa sklepu – strona internetowa pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep działający w domenie: edytapikulska.pl
 16. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 

 • 3
  Kontakt ze Sklepem
 1. Adres e-mail Sprzedawcy: pikulska@gmail.com
 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 3. Klient może porozumieć się ze sprzedawcą za pomocą wiadomości na fanpage’u: https://www.facebook.com/edytapikulskateacher/
 4. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą w godzinach 18:00 – 21:00 od poniedziałku do piątku.

 

 • 4
  Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,

 

 • 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 3. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego domeny internetowej, nazwy, strony internetowej sklepu a także do logotypów, formularzy zamieszczonych na Stronie internetowej sklepu ( z wyłączeniem zdjęć i logotypów prezentowanych na Stronie internetowej sklepu, do których to prawa autorskie posiadają osoby trzecie) należą do sprzedawcy, a korzystanie z nich może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym, pisemnym uzgodnieniu ze Sprzedawcą warunków.

>>CZYTAJ CAŁY REGULAMIN<<